Algemene voorwaarden Masterclass ‘het Zeeuwse Licht’.

Aanmelden

Aanmelding vindt plaats door het invullen van het online inschrijfformulier en de betaling daarvan. Na definitieve inschrijving en de ontvangst van de betaling, krijgt u altijd een bevestiging via de Email met daarin relevante gegevens over de inhoud van de Masterclass en voorlopige practische informatie. Uiterlijk 2 weken vooraf aan de datum van de Masterclass krijgt u nog een Email met aanvullende informatie (routebeschrijving e.d., aanvangstijden, ontmoetingslocatie, etc. ) Mocht een workshop eventueel ‘vol’ zijn dan zal gevraagd worden of u op een wachtlijst geplaatst wil worden.

Annuleren door deelnemer

Tot uiterlijk 10 weken voor aanvang van de Masterclass is annulering mogelijk en wordt het reeds betaalde cursusgeld terugbetaald onder aftrek van administratiekosten en eventuele andere in overleg gemaakte kosten. Bij annulering binnen de periode van 10 weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd en zullen wij in overleg met u een alternatieve datum aanbieden. Mochten er deelnemers op de wachtlijst staan voor die workshop dan zal geïnformeerd worden of die de opengevallen plaats alsnog willen innemen. Als dat het geval is zal toch het volledige cursusgeld worden teruggestort. Vroegtijdig vertrek om welke reden dan ook geeft geen recht op restitutie van het deelname bedrag.

Annuleren door ‘het Zeeuwse Licht’

Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor de samenstelling van groepen of geplande data te wijzigen. Indien Masterclasses ‘Het Zeeuwse Licht’ de workshop moet annuleren -bijvoorbeeld bij onvoldoende deelname of onvoorziene omstandigheden- zullen wij u hierover uiterlijk 14 dagen vooraf aan de aanvangsdatum van de masterclass informeren. In dat geval zal het reeds betaalde cursusgeld binnen 30 dagen worden teruggestort.

Aansprakelijkheid

Masterclass ‘Het Zeeuwse Licht’ is niet aansprakelijk c.q. niet gehouden tot vergoeding van schade ontstaan door, tijdens of bij gelegenheid van de deelname aan de workshops. Masterclass ‘Het Zeeuwse Licht’ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welk gebeuren dan ook, zoals fouten, vertraging, verlies, verwonding, ongeval, of schade aan personen of eigendommen voortvloeiend uit welke oorzaak dan ook gedurende de workshop of het vervoer naar de plaats van bestemming van de desbetreffende workshop. Het afsluiten van een eigen reis-, annulerings- en/of kostbaarhedenverzekering is dan ook aan te bevelen. Masterclass ‘Het Zeeuwse Licht’ behoudt zich het recht voor, om het workshop programma tijdens de workshop aan te passen, mocht dit door onvoorziene omstandigheden noodzakelijk zijn. Dit geldt ook voor de persoon die op de website op de door u geboekte data is voorgesteld de Masterclass te leiden. De organisatie van Masterclass ‘Het Zeeuwse Licht’ verplicht zich wel zich zoveel als mogelijk in te spannen dat hiervoor goede voorzieningen of vervanging in de plaats zullen komen.


General terms and conditions Masterclass ‘Het Zeeuwse Licht’.

Enrol

To enrol you must fill in the online registration form and complete full payment for the workshop. Once the form and payment have been received you will be sent a confirmation per email with relevant details regarding the content of the Masterclass workshop and preliminary practical information. At least two weeks before the Masterclass begins you will receive a new email containing additional information with regards to travel directions, expected time of arrival, meeting place, etc. In the event of a workshop being full there is always the possibility of placing your name on the waiting list.

Cancellation Participant

A cancellation up to maximum of 10 weeks before the start date of the Masterclass you will receive a full refund of payment made minus administration and any other mutually agreed upon casts made. No refund will be paid if cancellation of the workshop occurs within 8 weeks of the starting date but the possibility of alternative dates can be discussed in order to still complete the Masterclass workshop. Candidates on the waiting list can also be approached to fill the opened space and in the event that this occurs then a full refund will be paid. In the case of an early departure, for whatever reason, no refund can be claimed.

Cancellation by ‘Het Zeeuwse Licht’

We maintain at all times the right to make changes to the structure of groups and/or workshop dates. If one or more workshop dates are cancelled, you will receive a full refund of the amount already paid to us. In the event of the workshop being cancelled you will be informed by us at least 14 days before the commence date of the Masterclass. The refund will be made within 30 days after cancellation.

Liability

Masterclass ‘Het Zeeuwse Licht’ is not liable for damages or costs which occur during the workshop. Masterclass ‘Het Zeeuwse Licht’ is not responsible for situations which occur outside their control during the workshop or during transport to and from the workshop. For instance – delays, loss of belongings, injury, accidents or damage to personal property. It is advisable to have a personal travel insurance (with possible cancellation clause) and, or, special risks insurance. Masterclass ‘Het Zeeuwse Licht’ reserves the right to adapt the programme of the workshop due to unforseen circumstances e.g. weather etc. We also reserve the right to offer an alternate artist to lead the workshop should this be deemed necessay e.g. ill health. We promise at all times to do our very best to offer equally suitable alternatives should these circumstanes arise.

Oostkapelle, maart 2020


Masterclass ‘Het Zeeuwse Licht’ is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nr. 72841389. BTW nr. NL0653.08.244.B.02

0